Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczeniem bazowym jest ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego i terroryzmu, do którego można zaliczyć ryzyka dodatkowe, takie jak dym, sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, żywioły (w tym powódź), zalanie, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, katastrofę budowlaną, upadek drzew i budowli.

 

Ubezpieczenie można rozszerzyć o nienazwane ryzyka zewnętrzne i nienazwane ryzyka wewnętrzne, czyli szkody elektryczne i awarię maszyn.

 

Jako dodatek do ubezpieczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, można ubezpieczyć urządzenia przenośne, wykorzystywane przez przedsiębiorcę lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia oraz środki obrotowe w transporcie (cargo).

Ponadto umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o klauzule dodatkowe, na podstawie których można rozszerzyć zakres ubezpieczenia, włączyć do ubezpieczenia dodatkowe przedmioty lub koszty lub zmienić wskazane zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

 

Ubezpieczeniem można objąć:

Nasi Partnerzy

W swojej ofercie skupiamy 15 Towarzystw Ubezpieczeniowych działających w kraju oraz poza jego granicami.