Ubezpieczenia Komunikacyjne

OC Gniezno

Jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy samochodów zarejestrowanych w Polsce. Chroni kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju pojazdu, pojemności silnika, strefy regionalnej, okresu posiadania prawa jazdy, przeznaczenia pojazdu, rodzaju rejestracji, wieku posiadacza pojazdu itd. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z póź. zm., każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na posiadany pojazd najpóźniej w dniu rejestracji.

AC Autocasco

Stanowi ubezpieczenie dobrowolne, które chroni przed kosztami naprawy samochodu, niezależnie od tego, kto ponosi winę za szkodę. AC jest również zabezpieczeniem na wypadek kradzieży auta. Ubezpieczenie AC może zawierać w sobie wiele elementów dodatkowych lub być częścią większego pakietu, zależnie od wyboru jednej z ofert ubezpieczeniowych na rynku. W skład takiego pakietu może wchodzić ubezpieczenie od pożaru, zalania samochodu w czasie powodzi, kradzieży, kradzieży bagażu.

NNW

Ubezpieczenie dobrowolne od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków obejmujące kierowcę oraz pasażerów pojazdu, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonych. Ubezpieczenie to obejmuje następstwa wypadków, które wydarzyły się podczas ruchu pojazdu, jak również podczas:


ASS – Assistance

Ubezpieczenie, które obejmuje holowanie, naprawę, hotel i auto zastępcze, a także zgubienia kluczyków, przebicia opon, itp. Assistance przysługuje kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu. W zależności od potrzeb klientów istnieje wiele wariantów ochrony. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Nasi Partnerzy

W swojej ofercie skupiamy 15 Towarzystw Ubezpieczeniowych działających w kraju oraz poza jego granicami.